Episodic Journal

Iwan Njoto Sandjaja

The Lasallian Prayer

| Comments

I will continue, O my God, to do all my actions for the love of you. St. John Baptist de La Salle, pray for us. Live Jesus in our hearts, Forever.

Ang Panalanging Lasalyano Ipagpapatuloy ko Panginoon ang lahat ng aking gawain, alang-alang sa’yong pagmamahal. San Juan Bautista De La Salle ipanalangin mo kami. Manahan ka nawa Hesus sa aming puso magpakailanman.

Comments